استفاده از رگرسیون درخت تصمیم با استفاده از sklearn

استفاده از رگرسیون درخت تصمیم با استفاده از sklearn

درخت تصمیم یک ابزار تصمیم‌گیری است که از یک ساختار نموداری درخت مانند یا یک مدل از تصمیم‌ها و تمام نتایج ممکن آنها، شامل نتایج، هزینه‌ه...

ادامه مطلب