رگرسیون لجستیک با استفاده از tensorflow

بفرست برای دوستت
Telegram
WhatsApp
رگرسیون لجستیک با استفاده از tensorflow

فهرست مطالب

در درس سی و چهارم از نیچ کورس آموزش رایگان یادگیری ماشین با پایتون می خواهیم در مورد رگرسیون لجستیک با استفاده از tensorflow صحبت کنیم.

رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) یک الگوریتم طبقه‌بندی است که در یادگیری ماشین کاربرد زیادی دارد. این روش به ما امکان می‌دهد تا با یادگیری ارتباطات موجود در مجموعه داده‌های دارای برچسب، داده‌ها را به دسته‌های مشخصی تقسیم کنیم. این الگوریتم ابتدا یک رابطه خطی از داده‌ها را یاد می‌گیرد و سپس با افزودن تابع غیرخطی سیگموئید، تغییری در آن ایجاد می‌کند.

در رگرسیون لجستیک، فرضیه ما سیگموئید یک خط راست است، به این صورت:

که در آن:

است. در این فرمول، بردار w وزن‌ها و عدد b بایاس مدل را نشان می‌دهند.

حالا بیایید نگاهی به نمودار تابع سیگموئید بیندازیم.

import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 

def sigmoid(z): 
	return 1 / (1 + np.exp( - z)) 

plt.plot(np.arange(-5, 5, 0.1), sigmoid(np.arange(-5, 5, 0.1))) 
plt.title('Visualization of the Sigmoid Function') 

plt.show() 

توجه کنید که محدوده تابع سیگموئید بین (0, 1) است، به این معنی که مقادیر حاصل از آن بین 0 و 1 قرار دارند. این ویژگی تابع سیگموئید باعث می‌شود که این تابع به عنوان یک تابع فعال‌سازی، بسیار مناسب برای دسته‌بندی دوتایی باشد. همچنین برای z = 0، مقدار Sigmoid(z) برابر با 0.5 است که نقطه میانی محدوده تابع سیگموئید می‌باشد.

همانند رگرسیون خطی، ما نیاز داریم تا بهترین مقادیر برای w و b را پیدا کنیم که در آن تابع هزینه J کمینه باشد. در این مورد، از تابع هزینه “Sigmoid Cross Entropy” استفاده خواهیم کرد که به صورت زیر بیان می‌شود:

سپس این تابع هزینه با استفاده از روش گرادیان کاهشی بهینه‌سازی خواهد شد.

 

اجرا:

ابتدا با وارد کردن کتابخانه‌های لازم شروع می‌کنیم. برای محاسبات از کتابخانه‌های Numpy و Tensorflow، برای تحلیل داده‌های اولیه از Pandas و برای نمودارکشی از Matplotlib استفاده خواهیم کرد. همچنین از ماژول پیش‌پردازش Scikit-Learn برای کدگذاری (One Hot Encoding) داده‌ها استفاده خواهیم کرد.

# importing modules 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import tensorflow as tf 
import matplotlib.pyplot as plt 
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder 

 

  درخت تصمیم (Decision Tree) چیست؟

سپس، دیتاست را وارد خواهیم کرد. از یک زیرمجموعه از دیتاست معروف Iris استفاده خواهیم کرد.

data = pd.read_csv('dataset.csv', header = None) 
print("Data Shape:", data.shape) 

print(data.head()) 

 خروجی:

Data Shape: (100, 4)
  0  1  2 3
0 0 5.1 3.5 1
1 1 4.9 3.0 1
2 2 4.7 3.2 1
3 3 4.6 3.1 1
4 4 5.0 3.6 1

حالا بیایید ماتریس ویژگی‌ها و برچسب‌های مرتبط را دریافت کنیم و آن‌ها را تصویر کنیم.

 

# Feature Matrix 
x_orig = data.iloc[:, 1:-1].values 

# Data labels 
y_orig = data.iloc[:, -1:].values 

print("Shape of Feature Matrix:", x_orig.shape) 
print("Shape Label Vector:", y_orig.shape) 

 خروجی:

Shape of Feature Matrix: (100, 2)
Shape Label Vector: (100, 1)

 

بصری‌سازی دیتا

 

# Positive Data Points 
x_pos = np.array([x_orig[i] for i in range(len(x_orig)) 
									if y_orig[i] == 1]) 

# Negative Data Points 
x_neg = np.array([x_orig[i] for i in range(len(x_orig)) 
									if y_orig[i] == 0]) 

# Plotting the Positive Data Points 
plt.scatter(x_pos[:, 0], x_pos[:, 1], color = 'blue', label = 'Positive') 

# Plotting the Negative Data Points 
plt.scatter(x_neg[:, 0], x_neg[:, 1], color = 'red', label = 'Negative') 

plt.xlabel('Feature 1') 
plt.ylabel('Feature 2') 
plt.title('Plot of given data') 
plt.legend() 

plt.show() 

اکنون ما داده‌ها را با استفاده از روش One Hot Encoding تبدیل خواهیم کرد تا با الگوریتم هماهنگ شود. کدگذاری وات‌هات ویژگی‌های دسته‌ای را به فرمتی تبدیل می‌کند که بهتر با الگوریتم‌های دسته‌بندی و رگرسیون کار می‌کند. همچنین، ما نرخ یادگیری و تعداد دوره‌ها (Epochs) را تنظیم خواهیم کرد.

 

# Creating the One Hot Encoder 
oneHot = OneHotEncoder() 

# Encoding x_orig 
oneHot.fit(x_orig) 
x = oneHot.transform(x_orig).toarray() 

# Encoding y_orig 
oneHot.fit(y_orig) 
y = oneHot.transform(y_orig).toarray() 

alpha, epochs = 0.0035, 500
m, n = x.shape 
print('m =', m) 
print('n =', n) 
print('Learning Rate =', alpha) 
print('Number of Epochs =', epochs) 

 خروجی:

m = 100
n = 7
Learning Rate = 0.0035
Number of Epochs = 500

حالا شروع می‌کنیم به ساختن مدل با تعریف پلیسهولدرهای (placeholders) X و Y. این کار به ما این امکان را می‌دهد که نمونه‌های آموزشی x و y را در طول فرایند آموزش به سیستم وارد کنیم. همچنین، ما به ساخت متغیرهای قابل یادگیری W و b می‌پردازیم که قابل بهینه‌سازی توسط روش گرادیان کاهشی هستند.

  طبقه بندی (Classification) چیست و انواع الگوریتم های آن

 

# There are n columns in the feature matrix 
# after One Hot Encoding. 
X = tf.placeholder(tf.float32, [None, n]) 

# Since this is a binary classification problem, 
# Y can take only 2 values. 
Y = tf.placeholder(tf.float32, [None, 2]) 

# Trainable Variable Weights 
W = tf.Variable(tf.zeros([n, 2])) 

# Trainable Variable Bias 
b = tf.Variable(tf.zeros([2])) 

 

در مرحله بعد، فرضیه، تابع هزینه، بهینه‌ساز و اولیه‌سازی متغیرهای global را تعریف می‌کنیم.

 

# Hypothesis 
Y_hat = tf.nn.sigmoid(tf.add(tf.matmul(X, W), b)) 

# Sigmoid Cross Entropy Cost Function 
cost = tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits( 
					logits = Y_hat, labels = Y) 

# Gradient Descent Optimizer 
optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer( 
		learning_rate = alpha).minimize(cost) 

# Global Variables Initializer 
init = tf.global_variables_initializer() 

 

فرایند آموزش را درون یک  TensorFlow Sessionشروع کنید.

 

# Starting the Tensorflow Session 
with tf.Session() as sess: 
	
	# Initializing the Variables 
	sess.run(init) 
	
	# Lists for storing the changing Cost and Accuracy in every Epoch 
	cost_history, accuracy_history = [], [] 
	
	# Iterating through all the epochs 
	for epoch in range(epochs): 
		cost_per_epoch = 0
		
		# Running the Optimizer 
		sess.run(optimizer, feed_dict = {X : x, Y : y}) 
		
		# Calculating cost on current Epoch 
		c = sess.run(cost, feed_dict = {X : x, Y : y}) 
		
		# Calculating accuracy on current Epoch 
		correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(Y_hat, 1), 
										tf.argmax(Y, 1)) 
		accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, 
												tf.float32)) 
		
		# Storing Cost and Accuracy to the history 
		cost_history.append(sum(sum(c))) 
		accuracy_history.append(accuracy.eval({X : x, Y : y}) * 100) 
		
		# Displaying result on current Epoch 
		if epoch % 100 == 0 and epoch != 0: 
			print("Epoch " + str(epoch) + " Cost: "
							+ str(cost_history[-1])) 
	
	Weight = sess.run(W) # Optimized Weight 
	Bias = sess.run(b) # Optimized Bias 
	
	# Final Accuracy 
	correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(Y_hat, 1), 
									tf.argmax(Y, 1)) 
	accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, 
											tf.float32)) 
	print("\nAccuracy:", accuracy_history[-1], "%") 

 خروجی:

Epoch 100 Cost: 125.700202942
Epoch 200 Cost: 120.647117615
Epoch 300 Cost: 118.151592255
Epoch 400 Cost: 116.549999237

Accuracy: 91.0000026226 %

بیایید تغییرات هزینه را در طول دوره‌ها (Epochs) پلات کنیم.

 

plt.plot(list(range(epochs)), cost_history) 
plt.xlabel('Epochs') 
plt.ylabel('Cost') 
plt.title('Decrease in Cost with Epochs') 

plt.show() 

تغییرات دقت را در طول دوره‌ها (Epochs) به صورت نموداری نشان دهید.

 

plt.plot(list(range(epochs)), accuracy_history) 
plt.xlabel('Epochs') 
plt.ylabel('Accuracy') 
plt.title('Increase in Accuracy with Epochs') 

plt.show() 

اکنون ما مرز تصمیم‌گیری برای کلاسیفایر آموزش دیده خود را رسم خواهیم کرد. مرز تصمیم‌گیری یک سطح فراگیر است که فضای برداری زیرین را به دو بخش تقسیم می‌کند، یک بخش برای هر کلاس.

 

# Calculating the Decision Boundary 
decision_boundary_x = np.array([np.min(x_orig[:, 0]), 
							np.max(x_orig[:, 0])]) 

decision_boundary_y = (- 1.0 / Weight[0]) *
	(decision_boundary_x * Weight + Bias) 

decision_boundary_y = [sum(decision_boundary_y[:, 0]), 
					sum(decision_boundary_y[:, 1])] 

# Positive Data Points 
x_pos = np.array([x_orig[i] for i in range(len(x_orig)) 
									if y_orig[i] == 1]) 

# Negative Data Points 
x_neg = np.array([x_orig[i] for i in range(len(x_orig)) 
									if y_orig[i] == 0]) 

# Plotting the Positive Data Points 
plt.scatter(x_pos[:, 0], x_pos[:, 1], 
color = 'blue', label = 'Positive') 

# Plotting the Negative Data Points 
plt.scatter(x_neg[:, 0], x_neg[:, 1], 
color = 'red', label = 'Negative') 

# Plotting the Decision Boundary 
plt.plot(decision_boundary_x, decision_boundary_y) 
plt.xlabel('Feature 1') 
plt.ylabel('Feature 2') 
plt.title('Plot of Decision Boundary') 
plt.legend() 

plt.show() 

 

  ساخت کلاسیفایر جنگل تصادفی با کتابخانه Scikit-Learn

 

Rating 5.00 from 2 votes

لیست دروس دوره

آموزش پیشنهادی و مکمل

اگر سوالی در مورد این درس دارید، در کادر زیر بنویسید.

سبد خرید

70% تخفیف دوره ریاضیات علم داده و ML

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
×